image01 image02 image03 image04

Algemene voorwaarden ‘t Blaffertje

Artikel 1 – Definities
1. Opdrachtnemer: hondenuitlaatservice ’t Blaffertje te Arnhem (K.V.K. 54877563).
2. Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en).
3. Opdracht: het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
4. Aanmeldingsformulier: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en deopdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdracht gever op deafgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
5. Hond: hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelatenworden.

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgesteld en ondertekend is door zowel de opdracht gever als de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijke melding is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgave van deze documenten.
3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren. Honden die atypisch of probleem gedrag vertonen kunnen wel via een individuele wandeling worden uitgelaten.
4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“hier”, “zit”, “af” en “volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgeving met soortgenoten en mensen. Dit wordt in de eerste 4 wandelingen bekeken. Honden die niet sociaal met soortgenoten of mensen zijn kunnen wel via een individuele wandeling worden uitgelaten.
5. Loopse teven en honden die nog geen 12 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groepswandeling van één uur. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling.
6. De hond krijgt op de afgesproken uitlaatdagen een goed sluitende halsband van de ondernemer, hieraan is een penning met de naam en het telefoonnummer van opdrachtnemer gevestigd.

Artikel 3 – Gezondheid
1. De hond (in groepsrondes) dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting. Hiervan dient de opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze entingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger te zijn dan een week. Deze entingen dienen dus ieder jaar opnieuw gegeven te worden. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekte/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3. De opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis te stellen van een eventuele mogelijk gevaar voor de gezondheid van de hond als deze geconstateerd is bij een andere hond waarmee de eigen hond in contact is geweest (bijv. Besmettelijke ziekte, vlooien, ect).
4. De opdracht gever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van de opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
1. Opdracht gever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen
2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en) indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4. Bij verhindering dient de opdrachtgever zich uiterlijk 6 uur van te voren te melden bij opdrachtnemer. Bij afmelding na deze tijd en op de wandeling zelf, worden vervolgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening worden gebracht.
5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
6. De hond moet opgenomen zijn in de WA-verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde aansprakelijk voor, door uw hond aangerichte schade, aan andere of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
7. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een vieze hond of dat de hond iets kapot maakt.
8. De opdracht gever dient er voor te zorgen dat er in huis voldoende water voor de hond aanwezig is.

Artikel 5 – Rechten en plichten ondernemer
1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
2. De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de hond een penning met telefoonnummer van opdrachtnemer draagt tijdens de wandeling.
3. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandeling onaangelijnd uitlaten, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever.
4. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van de opdrachtnemer valt.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks uit kan voeren, als gevolg van slechte weeromstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte. Bij warmte zou de wandeling worden verkort en meer rust pauzes worden gegeven.
6. Opdrachtnemer dient haar vervoersmiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
7. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen naam van de hond.
8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van de wandelovereenkomst b.v. in het geval van onacceptabel gedrag van de hond.
9. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
10. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte of mankement vervoermiddel). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar de volgende keer.
11. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij niet werkt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden verdeeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond. Voorvloeiend uit de opdracht, tenzij de aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitvaartdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) bij de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7 – Betalingen
1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W
2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient na 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op de bankrekening.
4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaats vind.
5. In geval van niet tijdige betaling door opdracht gever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtigde incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente van de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Meer-rittenkaarten zijn bedoeld voor honden die regelmatig/op vaste dagen meegaan. De geldigheid vervalt na één jaar. Er vindt geen restitutie van niet opgenomen ritten plaats.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op alle opdracht overeenkomsten in het Nederlandse recht van toepassing
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 9 – dierenverzorging aan huis
1. Voordat de opdrachtgever vertrekt, dient u een lijst in uw woning achter te laten met daarop alle werkzaamheden, details en aandachtspunten voor hondenuitlaatservice ’t Blaffertje, ook zullen bij het kenningsmakeningsgesprek alle details uitvoerig worden besproken. Zo nodig wordt er een tweede gesprek met de opdrachtgever gepland om er zeker van te zijn dat alle details bij de opdrachtnemer bekend zijn.
2. De opdrachtgever dient een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen voor dat u uw huis verlaat.
Op deze overeenkomst staan o.a. vermeld het telefoonnummer waarop de opdrachtgever te bereiken moet zijn tijdens zijn afwezigheid het telefoon nummer van de dierenarts etc.
3. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om de dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voor dat de woning verlaten wordt.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het plotseling overlijden van het dier. Vanzelfsprekend zal de opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk dit laten weten.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten die hij moet maken bij een dierenarts bezoek. Als er iets is met het dier kan de opdracht nemer zonder de opdrachtgever hier over in te lichten zo snel mogelijk het dierenbezoek af nemen.

Artikel 10 – plantenverzorging
1. Verzorgen van planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van hondenuitlaatservice ’t Blaffertje. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten gedurende de opdrachtperiode.
2. Indien de opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, waar neer het product niet te kort is zal die overgaan zonder het product wat er is.

Artikel 11 – medicatie
1. De opdrachtnemer zal uw huisdieren altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde de medicatie toedienen in vorm van pillen, tabletten en/of drankjes. Wij zijn niet bevoegd om injecties te geven aan uw huisdier.
2. U dient er voor te zorgen dat alle benodigde medicatie en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn.
3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het toedienen van medicatie aan uw huisdier. De benodigde medicatie en hoeveelheid is uw eigen verantwoordelijkheid.

Sleutelcontract
Voorwaarden voor het ontvangst nemen van huissleutel.
De hondenuitlaatservice ’t Blaffertje verklaart dat zij de sleutel van


__________________________________

* niet zal dupliceren
* niet zal voorzien van adres
* zorgvuldig in huis zal bewaren
* slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
* slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond(en)
* onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal hondenuitlaatservice ’t Blaffertje de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De hondenuitlaatservice ’t Blaffertje kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.